Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1. Buijs Stofferingen & Zeilmakerij gevestigd te Middelburg, kantoorhoudend te Middelburg aan de Kleverskerseweg 27 (4338 PB), geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 72062436 , btw-nummer NL001756633B18, tel; +31 (0)6-38 42 199 7 e-mailadres info@buijsstofferingenzeilmakerij.nl, voorts te noemen opdrachtnemer.
1.2. Onder Buijs Stofferingen & Zeilmakerij wordt verstaan: een Natuurlijk Persoon, die in opdracht en/of in dienst artikelen van en/of voor Buijs Stofferingen & Zeilmakerij vervaardigd, vertegenwoordigd of verkoopt ten behoeve van de opdrachtgever.
1.3. Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere Natuurlijke Persoon, Rechtspersoon of Vennootschap die opdrachtnemer als genoemd in artikel 1.2 een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
1.4. Buijs Stofferingen & Zeilmakerij, handelt enkel met in achtneming dat de algemene voorwaarden welke strekkend zijn voor Buijs Stofferingen & Zeilmakerij van toepassing zijn op iedere aanbieding, offerte, handelsovereenkomst en verkoop tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.5. Onder “opdrachtbevestiging” wordt verstaan:
a. Een afname van de producten welke Buijs Stofferingen & Zeilmakerij aanbiedt;
b. Een betaling ten behoeve van een afname van producten welke Buijs Stofferingen & Zeilmakerij aanbiedt;
c. Een voor akkoord wegens een schriftelijk ondertekende offerte door opdrachtnemer en de opdrachtgever voor de producten welke Buijs Stofferingen & Zeilmakerij aanbiedt,
d. Een voor akkoord via schrift of e-mail verzonden door de opdrachtgever aan opdrachtnemer wegens afname of verkoop van de producten welke Buijs Stofferingen & Zeilmakerij aanbiedt onderhavig aan een offerte van Buijs Stofferingen & Zeilmakerij refererend aan het offertenummer vervaardigd door Buijs Stofferingen & Zeilmakerij.
e. Eventuele andere vormen ten behoeve van het verkopen van alle producten van Buijs Stofferingen & Zeilmakerij.
1.6. Uitgesloten zijn alle vormen van eventuele “opdrachtbevestigingen” welke niet genoemd zijn in artikel 1.4 a t/m e van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, al dan niet bevestigd door een betaling, schriftelijk vastgelegd in offertes, opdrachten tussen opdrachtnemer en op alle andere (toekomstige) overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk alsmede nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht
1. Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 1, lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever en het voldoen van de aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de opdrachtgever de verkoop langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de verkoop. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen, echter is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige geleden schade welke buiten zijn verantwoording valt.
4. De opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De opdrachtnemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. Het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan.
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. Indien de opdrachtgever een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
g. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW alsmede artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door opdrachtnemer.

Artikel 4 Tarieven
4.1 Opdrachtnemer factureert aan opdrachtgever de vraagprijs welke correspondeert met de overeengekomen prijs in de offerte welke door opdrachtnemer is vervaardigd en is bevestigd, dan wel schriftelijk ondertekend is door opdrachtgever, dan wel via een digitale betaling vervaardig is door opdrachtgever, dan wel door het retourneren voor akkoord van de offerte door opdrachtgever.
4.2 Anders dan de vraagprijs, als genoemd in 4.1 van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer is een overeengekomen uurtarief, het uurtarief zal conform een ondertekende overeenkomst door partijen zijn en is exclusief btw en toeslagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.3 Indien werkzaamheden worden verricht door opdrachtnemer die het overeengekomen aantal uren in de opdrachtbevestiging overschrijft, dan worden deze uren conform het overeengekomen tarief in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4.4 De tarieven van Buijs Stofferingen & Zeilmakerij zoals deze door opdrachtnemer door middel van de offerte bij aanvang van de opdracht zijn vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de opdracht, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze opdracht niet met de uitgevoerde werkzaamheden overeenstemmen dan zal de opdrachtgever het tarief aanpassen conform de aan te passen opdracht.
4.5 Wanneer gedurende een opdracht de opdracht wijzigt in die zin, dat deze opdracht overeenkomt met de werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijke geldende tarief ongewijzigd blijven. Opdrachtnemer moet met de wijziging van functie schriftelijk hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel met wijzigingen van de opdracht aan opdrachtnemer voorleggen alvorens daar uitvoering aan te geven.

Artikel 5 Betaling
5.1 Opdrachtnemer factureert aan de opdrachtgever bij aanvang van de opdracht minimaal 50% van het te factureren bedrag. Het gefactureerde bedrag is inclusief de wettelijke omzetbelasting.
5.2 Opdrachtnemer stuurt 7 werkdagen voor de levering een factuur voor het resterende bedrag. Het gefactureerde bedrag is inclusief de wettelijke omzetbelasting.
5.3 Contante betalingen kunnen uitsluitend worden voldaan als opdrachtnemer hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
5.4 De betalingstermijn voor alle facturen van opdrachtnemer bedraagt 7 dagen na dagtekening van de factuur tenzij er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nadrukkelijk alsmede schriftelijk anders is overeengekomen.
5.5 Uitsluitend betalingen aan opdrachtnemer zelf, dan wel aan een rechtspersoon die door opdrachtnemer tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Elke andere vorm van betaling aan een natuurlijke perso(o)n(en) welke in dienst zijn van opdrachtnemer zijn derhalve uitgesloten en kunnen onder geen beding worden verrekend met een factuur van opdrachtnemer.
5.6 Zodra de betaaltermijn van een factuur is verstreken zonder dat deze betaald is, is opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, in verzuim. Opdrachtnemer is gerechtigd het openstaande bedrag te verhogen met een rente van 3% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand van de dagtekening van de factuur geldt in dit geval als een hele kalendermaand.
5.7 Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van de opdrachtgever naar de mening van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zijn alle vorderingen die opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook heeft op de opdrachtgever, direct opeisbaar. Opdrachtnemer kan ten alle tijde van opdrachtgever zekerheid verlangen op de wijze zoals opdrachtnemer die voorstaat ter zake de nakoming van de betalingsverplichting van opdrachtgever.
5.8 Indien daartoe naar het uitsluitend oordeel van opdrachtnemer aanleiding voor is, is opdrachtnemer gerechtigd vooraf van opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen ter nakoming van de betalingsverplichting. De mate of wijze van zekerheid is uitsluitend ter bepaling van opdrachtnemer en opdrachtgever is gehouden de verlangde zekerheid op eerste verzoek aan opdrachtnemer te verstrekken.
5.9 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten.
5.10 Indien de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,00.
5.11 Eventuele gerechtelijk en executiekosten van opdrachtnemer komen eveneens volledig voor kosten en ter inning voor de opdrachtgever.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 Na akkoord te zijn gegaan van de offerte verstrekt door de opdrachtnemer door opdrachtgever heeft opdrachtnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 2 werkdagen.
6.2 De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de akkoord bevonden offerte van opdrachtnemer door de opdrachtgever.
6.3 Aanbetalingen welke zijn voldaan tijdens-, na het verlopen van de ontbindingstermijn als gesteld in artikel 6.1 zullen niet worden geretourneerd aan opdrachtgever.
6.4 Opdrachtgever kan 1 jaar na het verlopen van de ontbindingstermijn als gesteld in artikel 6.1 de opdrachtnemer verzoeken tot het vervaardigen van de opdracht waarvoor de aanbetaling is gedaan.
6.5 Opdrachtgever zal overgaan tot de vervaarding van de verstrekte opdracht zoals gesteld in de offerte c.q. opdracht.
6.5 Het wijzigen van de opdracht zoals gesteld in de offerte is niet mogelijk.
6.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de volledige betaling als gesteld in de offerte voorafgaand aan de vervaarding van het gestelde te eisen aan opdrachtgever indien opdrachtnemer de opdracht heeft uitgesteld.
6.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht als gesteld in de offerte pas uit te voeren wanneer de opdrachtgever het volledige bedrag heeft voldaan aan de opdrachtnemer.

Artikel 7 Vervaltermijnen
7.1 Opdrachtnemer kan geen aansprakelijkheid aanvaarden wegens tekortkomingen van de leverancier.
7.2 Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid-, kan geen garantie bieden indien de leverancier:
– De leverancier surseance van betaling heeft aangevraagd
– De leverancier in staat van faillissement is verklaard
– De leverancier de bedrijfsvoering heeft gestaakt
– De materialen welke voor opdrachtgever zijn aangeschaft bij de leverancier niet meer leverbaar zijn
– De materialen niet voldoen aan de exactheid van de stalen welke in de showroom worden getoond.

Artikel 8 Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend. In geval van overmacht is opdrachtnemer gehouden aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat opdrachtnemer gehouden is enige schade te vergoeden aan opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en klachtenprocedure
9.1 De opdrachtgever is gehouden de geleverde goederen te controleren, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
9.2 Eventuele afwijkingen dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.
9.3 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de afwijking te bevatten voorzien met fotomateriaal, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
9.4 De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.5 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
9.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
9.7 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9.8 Indien vast komt te staan dat een klacht gegrond is kan opdrachtnemer slechts aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade tot maximaal de factuurwaarde waar de klacht gegrond voor is verklaard.
9.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is door derden.
9.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever indien er sprake is van opzet of bewust roekeloos handelen van opdrachtgever.

Artikel 10 Gebruiksadviezen
10.1 De product adviezen die eventueel beschikbaar zijn, zijn louter adviezen.
10.2 Bij de overdracht van de goederen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden onderhoudsinstructies gegeven.
10.3 Deze onderhoudsinstructies zijn op basis van de adviezen van de leverancier, opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor deze adviezen.

Artikel 11 Algemene Verordening Gegevensbescherming
Opdrachtnemer verwijst opdrachtgever voor zijn grondrechtelijke privacy naar de website www.buijsstofferingenenzeilmakerij.nl. Opdrachtnemer zal geen gegevens publiekelijk delen zonder nadrukkelijke toestemming van opdrachtgever met andere organisaties tenzij opdrachtgever nadrukkelijk toestemming heeft gegeven door het beleid zoals wettelijk bepaald sinds 25 mei 2018 en vastgesteld is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten opdrachten en de daaruit voorvloeiende geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing.
12.2 Toepasselijkheid van het Wens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen die in het verband met de algemene voorwaarden of uit de opdracht of uit de opdracht voortvloeiende overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingend rechterlijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Zeeland-, West-Brabant.